+31 (0)10 820 00 80

  • Home
  •  ยป 
  • Privacy statement

Privacy statement AGS Holland Distribuition BV

AGS Holland Distribution BV distribueert ruiten en verwante parts voor vervoersmiddelen en verzorgt montageservices op het gebied van verlijming van componenten.

Om marketingactiviteiten te verrichten en overeenkomsten met u te sluiten en uit te kunnen voeren, verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van AGS Holland Distribution BV (hierna te noemen AGS Holland). U dient zich ervan bewust te zijn dat AGS Holland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: +31 (0) 10 820 000 80
E-mail: info@agsholland.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het indienen van een contactformulier, offerteaanvragen, orderbevestigingen, sollicitaties of andere vormen van contact laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de reden van communicatie worden de volgende gegevens verwerkt:

- Naam
- Bedrijfsgegevens
- Motivatiebrief en CV
- E-mailadres
- Functie
- Telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

- Het verwerken van offerteaanvragen;
- Het verwerken van opdrachten / overeenkomsten;
- Het verwerken van sollicitaties;
- Om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking;
- Om met u te communiceren door middel van nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan AGS Holland geeft, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering de opdracht / overeenkomst. Verder zal AGS Holland de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Gegevens omtrent sollicitaties worden gedeeld met onze personeelsfunctionaris in verband met de sollicitatieprocedure.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.
De gegevens die vastgelegd worden voor onze nieuwsbrieven worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt zich op ieder moment afmelden door een mail te sturen naar info@agsholland.nl

Rechten van de betrokkene
Iedere betrokkene heeft het recht AGS Holland te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn of u wilt iets wijzigen, dan kunt u AGS Holland verzoeken om deze aan te passen.
U kunt een verzoek tot inzage sturen naar info@agsholland.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat AGS Holland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan op de site van Autoriteit Persoonsgegevens

 


Omniglass Valeo Keurmerk 1 Keurmerk 2 Keurmerk 3 ISO 12216 ECB